Kinh tế chính trị học

tai-lieu-kinh-te-chinh-tri

Tài Liệu Hữu Ích xin chia sẻ cùng các bạn một số tài liệu bổ ích dành cho môn kinh tế chính trị học. Với những giáo trình, bài giảng cũng như câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án để các bạn ôn tập cho tốt.

 Giáo trình kinh tế chính trị học
Nguồn: giaotrinh.dtvt.org

 Hướng dẫn ôn thi môn Kinh tế chính trị học
Nguồn: giaotrinh.dtvt.org

 Trắc nghiệm Kinh tế chính trị học (Kèm đáp án)
Nguồn: Internet

 Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế chính trị học
Nguồn: Internet

 689 câu trắc nghiệm kinh tế chính trị mac-lênin (kèm đáp án)
Nguồn: Internet

 200 bài tiểu luận kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học
Nguồn: Internet

 • T001 Bản sắc dân tộc trong nền KT mở
 • T002 Đấu tranh giai cấp
 • T003 Công pháp và tư pháp trong hiến pháp TBCN
 • T004 LLSX và các quan hệ SX
 • T005 Lý luận của chủ nghĩa Mác con người và vấn đề con người trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước
 • T006 Quan điểm của chủ nghĩa Mác về con người
 • T007 Lý luận nhận thức, vận dụng quan điểm đó cho sự phát triển của KT VN trước và sau mười năm đổi mới đến nay
 • T008 Lý luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới ở VN
 • T009 Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình XD nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở VN
 • T010 Máy móc đạt công nghiệp và vai trò của nó đối với VN
 • T011 Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến
 • T012 LLSX, QHSX và quy luật SX phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX
 • T013 Cơ sở lý luận về chuyển đổi nền KTTT
 • T014 Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của LLSX và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu ở VN
 • T015 Quan hệ lượng - chất, nhân - quả và thực trạng của nền KT VN trước xu thế toàn cầu hoá
 • T016 Con người dưới góc nhìn của triết học và vấn đề con người trong quá trình đổi mới hiện nay
 • T017 Việc làm, thất nghiệp và lạm phát
 • T018 Vấn đề đổi mới LLSX và QHSX trong quá trình CNH - HĐH ở VN
 • T019 Tín dụng, cơ sở lý luận và thực tiễn tại VN
 • T020 Nhưng tư tưởng cơ bản của nho giáo và sự ảnh hưởng của nó tới nước ta
 • T021 Sinh viên và thất nghiệp
 • T022 Tri thức và nền KT tri thức
 • T023 Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến
 • T024 Cuộc cách mạng triết học của Mác - Ănghen và ý nghĩa
 • T025 Vận dụng lý luận phương thức SX phân tích sự phát triển của nhà máy nước Rạng Đông
 • T026 Mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả
 • T027 Các phép biện chứng
 • T028 Phật giáo và ảnh hưởng của nó tới VN T029 Phật giáo, quá trình hình thành và phát triển
 • T030 KTTT theo định hướng XHCN
 • T031 Thành tựu và hạn chế của phép duy vật biện chứng
 • T032 Phân tích thực chất cuộc cách mạng triết học của Mác - Ănghen và ý nghĩa
 • T033 Giai cấp CN và vai trò của Đảng cộng sản đối với sự phát triển của CNXH
 • T034 Một số vấn đề thực tiễn và cơ sở lý luận đối với quá trình CNH - HĐH ở VN
 • T035 Con người và các mối quan hệ
 • T036 Vai trò của con người trong công cuộc CNH - HĐH đất nước
 • T037 Ý thức và vai trò của ý thức trong đời sống XH
 • T038 Văn hoá kinh doanh dưới cái nhìn triết học
 • T039 Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp VN trong quá trình hội nhập
 • T040 Vấn đề thất nghiệp của sinh viên
 • T041 Con người và bản chất
 • T042 Hình thái KTXH
 • T043 Ý thức, tri thức và vai trò
 • T044 Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức
 • T045 Thực trạng giao thông và nguyên nhân 
 • T046 Vật chất và ý thức
 • T047 CNH - HĐH và vai trò của nó trong quá trình tiến lên CNXH ở nước ta
 • T048 CNH - HĐH và vai trò của nó trong quá trình tiến lên CNXH ở nước ta
 • T049 Mâu thuẫn và vấn đề XD nền KT độc lập, tự chủ
 • T050 Quan điểm toàn diện và vận dụng CNH - HĐH
 • T051 Quan điểm lịch sử cụ thể đối với quá trình phát triển KT
 • T052 Quy luật sự thống nhất biện chứng giữa các mặt đối lập
 • T053 Mâu thuẫn biện chứng và biểu hiện 
 • T054 Phép biện chứng duy vật và vấn đề phát triển KT
 • T055 Phật giáo T056 Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến
 • T057 Phật giáo qua các giai đoạn
 • T058 Địa vị pháp lí của các cơ quan hành chính trong bộ máy nhà nước
 • T059 Quy luật giá trị và vai trò của nó trong nền KTTT
 • T060 Những mâu thuẫn biện chứng trong nền KTTT theo định hướng XHCN ở VN
 • T061 Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng
 • T062 Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến và thực tiễn
 • T063 Thực trạng giao thông, nguyên nhân và giải pháp (quan hệ nhân quả)
 • T064 Mối quan hệ giữa cái riêng và cái chung và vận dụng cho sự phát triển KTTT ở nước ta
 • T065 Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến
 • T066 Ô nhiễm môi trường
 • T067 Kiến trúc Hà Nội
 • T068 CNH - HĐH, thực trạng và giải pháp
 • T069 CNH - HĐH dưới góc nhìn triết học T070 Tư duy lí luận
 • T071 Lý luận về hình thái KT 
 • T072 Lý luận về hình thái KT
 • T073 CNH - HĐH và vai trò của nó trong quá trình tiến lên CNXH ở nước ta
 • T074 Sự phù hợp của quan hệ SX và sự phát triển của LLSX
 • T075 Học thuyết về hình thái KTXH
 • T076 Vai trò của khoa học kĩ thuật đối với sự phát triển của LLSX
 • T077 Những mâu thuẫn biện chứng trong nền KTTT theo định hướng XHCN ở VN
 • T078 Cơ sở lí luận triết học của quá trình CNH - HĐH theo định hướng XHCN ở VN
 • T079 Quan hệ SX phù hợp
 • T080 Cơ sở lí luận triết học của quá trình CNH - HĐH theo định hướng XHCN ở VN
 • T081 VN trong xu thế hội nhập dưới con mắt triết học
 • T082 Nền KTTT và phạm trù nội dung - hình thức
 • T083 Thực trạng của vấn đề xe Bus và giải pháp
 • T084 Nhân tố con người trong sự phát triển LLSX và chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
 • T085 VN trong xu thế hội nhập dưới con mắt triết học
 • T086 Nguyên lí hình thái kinh tế và ảnh hưởng của nó trong hoạt động ngân hàng
 • T087 Quan hệ biện chứng giữa tự nhiên và XH
 • T088 Cơ sở lí luận khoa học phát triển không ngừng và cách mạng KHCN
 • T089 Phạm trù nội dung - hình thức và sự phát triển thương hiệu
 • T090 Mối quan hệ giữa cá nhâ và XH
 • T091 Thực tiễn là tiêu chuẩn chân lý
 • T092 Con người và nhân tố con người trong sự phát triển nền KT tri thức
 • T093 Những nét lịch sử cơ bản của sự hình thành phép biện chứng
 • T094 Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển phép biện chứng duy vật
 • T095 Mối quan hệ giữa sự phân công lao động XH và XH hoá SX qua một số tác phẩm thời kì đầu của Mác
 • T096 Tôn giáo
 • T097 Sự khác biệt giữa triết học phương Đông và phương Tây
 • T098 LLSX và QHSX
 • T099 Mối quan hệ giữa sự phân công lao động XH và XH hoá SX qua một số tác phẩm thời kì đầu của Mác
 • T100 Mối quan hệ giữa TBCN và người lao động
 • T101 Phát triển và sử dụng nguồn nhân lực
 • T102 Biện chứng của sự phát triển nền KT nhiều thành phần ở VN trong thời kì quá độ lên CNXH
 • T103 Quan điểm toàn diện trong sự đổi mới nền KT ở VN
 • T104 Mâu thuẫn biện chứng và sự thống nhất giữa các mặt đối lập
 • T105 Mối quan hệ biện chứng giữa TLSX và LLSX
 • T106 Quan hệ biện chứng giữa LLSX và QHSX
 • T107 Quá trình phát triển của phép biện chứng
 • T108 Phép biện chứng và tư duy biện chứng
 • T109 Lý luận hình thái KTXH
 • ...còn nữa

top