tai-lieu-duong-loi-cach-mang-cua-dang-cong-san-vietnam

Tài Liệu Hữu Ích xin chia sẻ cùng các bạn một số tài liệu bổ ích dành cho môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với những giáo trình, bài giảng cũng như câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án để các bạn ôn tập cho tốt.

 Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Nguồn: Internet

 276 câu trắc nghiệm đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (kèm đáp án)
Nguồn: Internet

 Hỏi đáp môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Nguồn: Internet

 Tiểu luận: đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn hóa Việt Nam và giữ gìn bản sắc dân tộc
Nguồn: Internet

 37 câu hỏi ôn tập đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (kèm đáp án)
Nguồn: Internet

 Tiểu luận đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Phân tích quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở nước ta trong giai đoạn sau đổi mới
Nguồn: Internet

 Bài thảo luận môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Nguồn: Internet

 49 câu hỏi tự luận Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (kèm đáp án)
Nguồn: Internet


 • Câu 1: Công lao của Nguyễn Ái Quốc đối với cuộc vận động thành lập Đảng cộng sản Việt Nam?
 • Câu 2: Tình hình các giai cấp trong xã hội Việt Nam thuộc địa nữa phong kiến?
 • Câu 3: Ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam?
 • Câu 4: Nội dung cơ bản của Luận cương Chính trị tháng 10/1930?
 • Câu 5: Nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên được thong qua tại hội nghị thành lập ĐCSVN 3/2/1930?
 • Câu 6: Những bổ sung phát triển của luận cương chính trị tháng 10/1930 so với cương lĩnh chính trị đầu tiên?
 • Câu 7: Kết quả chỉ đạo thực hiện chủ trương của Đảng về bảo vệ thành quả cách mạng Tháng 8 , xây dựng và giữ vững chính quyền cách mạng giai đoạn 1945-1946?
 • Câu 8: Sách lược lợi dung mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù và sự hòa hoàn có nguyên tắc để giữ vững chính quyền giai đoạn 1945-1946?
 • Câu 9: Trình bày chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược giải phóng dân tộc của Đảng được thể hiện trong 3 nghị quyết BCH trung ương tháng 11/1939-11/1940- 5/1941: Mối quan hệ chống đế quốc và chống phong kiến?
 • Câu 10: Nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945?
 • Câu 11: Kết quả thắng lợi của cách mạng Tháng 8 năm 1945?
 • Câu 12: Ý nghĩa thắng lợi cách mạng tháng 8 năm 1945?
 • Câu 13: Nguyên nhân thắng lợi của cách mạng chống thực dân Pháp xâm lược?
 • Câu 14: Điểm bổ sung phát triển hoàn thiện căn bản đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân của Đại hội Đảng II(1951)? Nội dung về lực lượng và phươn pháp cách mạng?
 • Câu 15: Ý nghĩa thắng lợi của cuộc khắng chiến chống Pháp xâm lược?
 • Câu 16: Nguyện nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước?
 • Câu 17: Ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước?
 • Câu 18: Quyết tâm chống mỹ cứu nước được thể hiện trong 2 nghị quyết trung ương 11(3/1965) và 12/1965?
 • Câu 19:Đường lối chủ trương đối ngoại của Đảng trong những năm 1976-1985?
 • Câu 20: Kết quả, ý nghĩa và nguyên nhân cơ bản trong công tác đối ngoại của Đảng thời kỳ đổi mới thời kỳ 1975-1985?
 • Câu 21: Đường lối công nghiệp hóa của đảng trong giai đoạn 1976-1985?
 • Câu 22: Đặc điểm, hình thức hoạt động và ưu điểm, hạn chế của việc thực hiện cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp đối với nền kinh tế trước đổi mới?
 • Câu 23: Đại hội đảng VI xác định đổi mới kinh tế là trọng tâm của sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước ?
 • Câu 24: Nội dung cơ bản của đường lối đổi mới do Đại hội Đảng 6 (1956) xác định?
 • Câu 25: Phân tích chủ trương đổi mới của ĐH Đảng 6 về kinh tế ?
 • Câu 26: Chủ trương chính sách của ĐH Đảng 7 về phát triển từng thành phần kinh tế?
 • Câu 27: Mục tiêu của ĐH Đảng 7 về đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta?
 • Câu 28: Mục tiêu xây dựng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đinh hướng xã hội chủ nghĩ ở nước VN?
 • Câu 29: Quan điểm của đảng về xây dựng và hoàn tiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta?
 • Câu 30: Mục tiêu chiến lược về CNH-HĐH của Đảng trong thời kỳ đổi mới đất nước?
 • Câu 31: Mục tiêu CNH-HĐH đến năm 2000 trong thời kỳ đổi mới đất nước?
 • Câu 32: Kết quả, ý nghĩa về công tác đối ngoại của Đảng trong sự nghiệp đổi mới đất nước?
 • Câu 33: Chủ trương của ĐH Đảng 7 về xây dựng nên kinh tế hàng hóa nhiều thành phần định hướng XHCN?
 • Câu 34: Chủ trướng xóa bỏ triệt để cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp xây dựng và SD cơ chế thị trường?
 • Câu 35: Những điểm bổ sung phát triển chủ trương của ĐH đảng 9 về phát triền nền kinh tế nhiều thành phần?
 • Câu 36: Chủ trương chính sách của ĐH Đảng 11 về phát triền các thành phần kinh tế?
 • Câu 37: Chủ trương của Đảng về xây dựng phát triền văn hóa trong thời kỳ đổi mới đất nước?
 • Câu 38: Những quan điểm chỉ đạo của Đảng về phát triển văn hóa thời kỳ đổi mới đất nước ?
 • Câu 39: Quan điểm văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, là mục tiêu, là động lực phát triển KTXH?
 • Câu 40: Quan điển của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội trong thời kỳ đổi mới đất nước?
 • Câu 41: Quan điểm của Đảng về thực hiện CNH-HĐH đất nước trong thời kỳ đổi mới đất nước?
 • Câu 42: Phân tích quan điểm CHN-HĐH gắn với phát triển kinh tế thị trường?
 • Câu 43: Phân tích quan điểm CNH-HĐH và phát triển kinh tế tri thức?
 • Câu 44: Kết quả, ý nghĩa và nguyên nhân của quá trình thực hiện chủ trương CHN-HĐH đất nước của Đảng trong thời kỳ đổi mới?
 • Câu 45: Kết quả, nguyên nhân của việc thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng hệ thống chính trị trong thời kỳ đổi mới?
 • Câu 46: Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân, hạn chế trong quá trình thực hiện chủ trương xây dựng, phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới?
 • Câu 47: Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân của quá trình thực hiện chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội trong thời kỳ đổi mới?
 • Câu 48: Cơ hội và thách thức trong thực hiện đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng trong thời kỳ hiện nay?
 • Câu 49:​
 • Trình bày các nhiệm vụ, mục tiêu đối ngoại, của Đảng, nhà nước trong thời kỳ đổi mới?
top